XenSource Xen 'physdev_get_free_pirq'拒绝服务漏洞

2012-09-09T00:00:00
ID SSV:60371
Type seebug
Reporter Root
Modified 2012-09-09T00:00:00

Description

BUGTRAQ ID: 55406 CVE ID: CVE-2012-3495

Xen是一个开放源代码虚拟机监视器,由剑桥大学开发。

Xen 4.1及其他版本在实现上存在本地拒绝服务漏洞,对客户端操作系统有访问权限的攻击者可利用此漏洞使主机操作系统崩溃。 0 XenSource Xen 4.x XenSource Xen 3.x 厂商补丁:

XenSource

目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载:

http://xen.xensource.com/