RST Threat feed. IOC: vigorous-ritchie-407f40.netlify.app

2021-12-04T00:00:00
ID RST:4269D8D5-BAC8-38B5-A33D-4331C4EA8DFB
Type rst
Reporter
Modified 2021-12-04T00:00:00

Description

Found vigorous-ritchie-407f40[.]netlify.app in [RST Threat...