ติ๊กเก้อไลน์ สติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี - Dynamic Code Loading, External URLs, SD-card access vulnerabilities

2016-04-01T08:53:32
ID HACKAPP:COM.ATIAPP.APPSTICKERLINE.APK
Type hackapp
Reporter Hackapp.org
Modified 2016-04-01T08:53:32

Description

HackApp vulnerability scanner discovered that application ติ๊กเก้อไลน์ สติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี published at the 'play' market has multiple vulnerabilities.